Điều lệ Công ty sửa đổi lần 6
19/05/2010 11:35

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được tổ chức ngày 28/4/2010,

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã thực hiện xong việc sửa đổi điều lệ Công ty:

Để xem Điều lệ Công ty: Bấm vào đây

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập