Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
15/04/2016 17:00

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016: Tải về
2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên 2016: Tải về
3. Tờ trình các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ: Tải về
4. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty: Tải về
5. Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ: Tải về
6. Dự thảo sửa đổi Điều lệ: Tải về
7. Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán: Tải về
8. Phiếu biểu quyết: Tải về
9. Thẻ biểu quyết: Tải về
10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016: Tải về

Riêng tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để tài trợ cho các dự án ĐTXD hiện đại hóa lưới điện giai đoạn 2016 - 2020, Công ty đang hoàn thiện và sẽ đăng tải sau.

HĐQT Công ty thông báo cho Quý cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biết.

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập