Thông báo về việc đề cử, ứng cử tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020
06/04/2015 00:00
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 

Nhiệm kỳ II (2010-2015) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty sẽ kết thúc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) như sau:  Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2015-2020

Xuân Thắng
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập