Báo cáo giải trình ngoại trừ của công ty kiểm toán trong Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012
28/09/2012 19:51

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa báo cáo giải trình ngoại trừ 17,7 tỷ đồng tiền chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định của Công ty kiểm toán trong Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2012 theo đề nghị của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước tại công văn số 3617/UBCK-QLPH ngày 25/9/2012 như sau:

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa là công ty con của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, thực hiện việc trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định theo Quyết định số 3600/QĐ-EVNCPC ngày 24/9/2010  về việc: Ban hành quy định quản lý và quyết toán vốn sửa chữa lớn trong Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Theo đó, chi phí sửa chữa lớn là chi phí thực tế cho công việc sữa chữa, thay thế phụ tùng, thiết bị nhằm khôi phục năng lực và tính năng kỹ thuật của tài sản cố định. Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định được hạch toán vào chi phí trong năm theo số thực phát sinh, nếu lỗ thì phân bổ một phần cho năm tiếp sau nhưng không quá hai năm tài chính. Chi phí sửa chữa lớn đối với tài sản cố định đặc thù có tính chất theo chu kỳ thì được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán được duyệt vào chi phí sản xuất kinh doanh. Cuối năm tài chính, nếu số thực chi khi thực hiện sửa chữa lớn, lớn hơn số trích trước, phần chênh lệch được hạch toán vào chi phí, nếu số thực chi nhỏ hơn số trích trước thì hạch toán giảm chi phí.

Năm 2012, kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định của Công ty đã được phê duyệt là 30,188 tỷ đồng. Để ổn định giá thành, chi phí không dồn vào cuối năm, Công ty đã trích trước vào giá thành 6 tháng đầu năm 17,7 tỷ đồng chi phí sửa chữa lớn.

Do đặc thù của Tỉnh Khánh Hòa, hoạt động dịch vụ du lịch, sản xuất tăng cao trong Quý 2, để không ảnh hưởng đến sản xuất, dịch vụ du lịch của địa phương, Công ty đã hạn chế việc cắt điện thi công, nghiệm thu các công trình hoàn thành, nên chưa quyết toán được các công trình dẫn đến kiểm toán đã nêu ý kiến ngoại trừ trên.

Công ty kính báo để Quý Ủy ban được biết.

 

Đính kèm nội dung công văn: Tải về

 

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập