Thông báo giải thể Trung tâm Viễn thông điện lực
09/04/2012 17:58

Ngày 28/03/2012 Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số 80/QĐ-ĐLKH-HĐQT về việc giải thể Trung tâm Viễn thông Điện lực trực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa như sau:  Giải thể Trung tâm Viễn thông Điện lực trực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kể từ ngày 01/04/2012.

Kèm theo Quyết định: Tải về

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập