Báo cáo kết quả việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cuối năm 2009 và đầu năm 2010
26/12/2011 19:01

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cuối năm 2009 và đầu năm 2010 như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã bán: 20.661.228 cổ phiếu.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 206.612.280.000 đồng

- Mục đích của phương án phát hành: Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để chi trả giá trị tài sản lưới điện 110kV Khánh Hòa tiếp nhận từ ngày 01/01/2008 từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành: Đến thời điểm ngày 30/11/2011 Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền là 206.612.280.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để chi trả một phần giá trị tài sản lưới điện 110kV Khánh Hòa tiếp nhận từ ngày 01/01/2008 từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập