Thông báo bổ sung nội dung chương trình Đại hội và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016
13/04/2016 20:20

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo bổ sung nội dung chương trình Đại hội và Tài liệu ĐHĐCĐ 2016 như sau:

1. Bổ sung nội dung biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh trong chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016.

2. Đăng tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016: Tải về

- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên 2016: Tải về

- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty: Tải về

Các tài liệu khác của ĐHĐCĐ thường niên 2016 sẽ được Công ty đăng tải sau.

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo đến Quý cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biết.

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập