Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
06/04/2016 20:27
Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau: 


Các tài liệu liên quan:
1. Giấy đề cử thành viên Ban kiểm soát: Tải về
2. Danh sách nhóm cổ đông đề cử thành viên Ban kiểm soát: Tải về
3. Thư ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Tải về
4. Sơ yếu lý lịch: Tải về
 

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập