Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
05/07/2016 09:39
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố việc ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:
Ngày 05/7/2016, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về việc: "Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa"
File công bố thông tin: Tải về
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập