Thông báo việc Công ty cổ phần thủy điện Sông Chò không còn là công ty con của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa
19/07/2016 17:10
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) thông báo về việc Công ty cổ phần thủy điện Sông Chò (SCC) không còn là công ty con của KHPC như sau:
Căn cứ thông báo số 39/TB-SCC ngày 19/7/2016 của SCC về việc thông báo kết quả tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 và cơ cấu vốn góp của các cổ đông.
Tổng số cổ phần sở hữu của KHPC tại SCC là 1.018.763 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/CP) chiếm tỷ lệ 42,21% tổng vốn thực góp của các cổ đông vào SCC. Kể từ ngày 19/7/2016, SCC không còn là công ty con của KHPC. Như vậy, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa không còn bất kỳ công ty con nào.
File CBTT: Tải về

Công ty thông báo đến các cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biết.
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập