Công bố Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2016 và giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán
19/08/2016 17:38

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Báo cáo tài chính Bán niên đã soát xét năm 2016, Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán và chênh lệch lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn 10% so với báo cáo cùng kỳ trong BCTC 6 tháng đầu năm 2016 như sau:

- Báo cáo tài chính bán niên soát xét của Công ty mẹ: Tải về
- Báo cáo tài chính bán niên soát xét Hợp nhất: Tải về
- Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán và chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với báo cáo cùng kỳ : Tải về
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập