Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
06/06/2014 08:26
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty như sau:

* Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 27/5/2014

* Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8g00 thứ Sáu ngày 27/6/2014

* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh – 75A Nguyễn Thị Minh Khai– TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

* Nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2013.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013.

4. Báo cáo sử dụng tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh và giá trị tài sản các công trình lưới điện tiếp nhận không hoàn vốn.

5. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2014.

6. Báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

7. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT.

8. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2013 và kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014.

9. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014.

10. Sửa đổi điều lệ Công ty.

11. Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015.

12. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời họp) và gửi về cho Ban tổ chức Đại hội (hoặc Fax) hoặcgửi Email : info@khpc.com.vn trước 15g00 ngày 20/6/2014 theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa,

11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 058.2210275; Di động: 0963124579 (gặp anh Khôi)

Fax : 058.2220320 – 058.3823828

Ghi chú:

Đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý:

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính), CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao); cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục sáu tháng trở lên (có xác nhận của công ty chứng khoán nơi đăng ký lưu ký) nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Công ty chậm nhất là ngày 24/6/2014 theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Điều lệ Công ty.

- Nếu có đề cử/ứng cử vào HĐQT Công ty thì cổ đông thực hiện theo Quy chế đề cử/ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 và gửi hồ sơ trước 17 giờ ngày 20/6/2014.

- Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2014 được đăng tải tại website của Công ty: www.khpc.com.vn (chuyên mục Quan hệ cổ đông -> Tài liệu ĐHĐCĐ) từ ngày 10/6/2014.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội, ĐT: 058.2210275.

                                              Xin trân trọng kính mời !

                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                        CHỦ TỊCH

                                                          (Đã ký)

                                                    Nguyễn Thanh Lâm


Các tài liệu liên quan:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ 2014

- Chương trình ĐHĐCĐ 2014

- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội

- Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2014

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2014

- Phụ lục danh sách ủy quyền

- Thông báo đề cử/ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015

- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015

- Hồ sơ ứng viên tham gia TV HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015:

+ Giấy đề cử tham gia ứng cử TV HĐQT

+ Thư ứng cử TV HĐQT

+ Sơ yếu lý lịch

+ Phụ lục danh sách cổ đông đề cửAnh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập