Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014
14/05/2014 11:02
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian tổ chức: 8h ngày 27/06/2014

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh – 75A Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Nha Trang – Khánh Hòa.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013;

+ Báo cáo sử dụng tiền hỗ trợ lãi vay và giá trị tài sản các công trình lưới điện tiếp nhận không hoàn vốn từ ngân sách của Tỉnh;

+ Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và dự kiến mức cổ tức năm 2014;

+ Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Tổng Giám đốc năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014;

+ Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa trân trọng thông báo đến cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biết.

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập