Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014
28/02/2014 11:23
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2014

- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian tổ chức : 8h ngày 18/04/2014

- Địa điểm tổ chức : Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh – 75A Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Nha Trang – Khánh Hòa.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013;

+ Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và dự kiến mức cổ tức năm 2014;

+ Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương Tổng Giám đốc năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập