Thông báo Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
24/02/2014 11:25
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố nghị quyết số 252/NQ-ĐLKH ngày 24/02/2014 của HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014:
1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 12/3/2014.
2. Thời gian tổ chức: 8 giờ ngày 18/4/2014.
3. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh - 75A Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Nha Trang - Khánh Hòa.
4. Nội dung chủ yếu của chương trình ĐHĐCĐ:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013.
- Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và dự kiến mức cổ tức năm 2014.
- Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
File nghị quyết của HĐQT Công ty: Tải về

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập