Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Halley Sicav - Halley Asian Prosperity
24/05/2014 07:10
Ngày 22/5/2014, Công ty đã nhận được báo cáo về sở hữu cổ phần của cổ đông Halley Sicav - Halley Asian Prosperity và và trở thành cổ đông lớn của Công ty kể từ ngày 13/5/2014.

Các báo cáo về sở hữu của cổ đông:

Báo cáo kết quả giao dịch trở thành cổ đông lớn

Báo cáo cáo kết quả giao dịch

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập