Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 trong tháng 6/2014
08/05/2014 07:16
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố nghị quyết số 284/NQ-ĐLKH ngày 08/5/2014 của HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: ngày 27/5/2014.

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ ngày 27/6/2014.

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh - 75A Nguyễn Thị Minh Khai - TP Nha Trang - Khánh Hòa.

- Nội dung chủ yếu của chương trình ĐHĐCĐ:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013.

+ Báo cáo sử dụng tiền hỗ trợ lãi vay và giá trị tài sản các công trình lưới điện tiếp nhận không hoàn vốn từ ngân sách của Tỉnh.

+ Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và dự kiến mức cổ tức năm 2014.

+ Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014.

+ Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

File Nghị quyết của HĐQT: Tải về

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập