Thông báo thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty
26/04/2014 08:18
Kể từ ngày 10/4/2014, Công ty đã thực hiện việc thay đổi và đăng ký mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Vì vậy, đề nghị các cổ đông chưa lưu ký của Công ty liên hệ Bộ phận quản lý cổ đông để đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo mẫu mới.
Mọi thông tin, Quý cổ đông liên hệ:
- Bà Đinh Lê Như Quỳnh
- Điện thoại: 058.2210275

Mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: Tải về

Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập