HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
26/08/2016 16:04

1. Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty


- Điện thoại: 0962827799

- Email: nguyenthanhlamkhpc@yahoo.com

2. Ông Nguyễn Cao Ký - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty


- Điện thoại: 0962516666

- Email: caokydlkh@gmail.com

3. Ông Phạm Sỹ Hùng - Thành viên HĐQT Công ty


- Điện thoại: 0963151961

- Email: hungps@cpc.vn

4. Ông Phan Công Bình - Thành viên HĐQT Công ty


- Điện thoại: 0963404260

- Email:  binhphancong@gmail.com

5. Ông Dương Như Hùng - Thành viên HĐQT Công ty


- Điện thoại: 0909423542

- Email: duongnhuhung@gmail.com

   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập