BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
26/08/2016 09:19

1. Ông Nguyễn Cao Ký - Tổng Giám đốc Công ty


- Điện thoại: 0962516666

- Email: caokydlkh@gmail.com

2. Ông Nguyễn Kim Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty


- Điện thoại:0963472485

- Email: kimhoang42@gmail.com

3. Ông Trần Đăng Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty


- Điện thoại:0963034567

- Email: tran_dang_hien@yahoo.com

4. Ông Đỗ Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty


- Điện thoại: 0963407207

- Email: sondt3@cpc.vn


   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập