BAN KIỂM SOÁT
26/08/2016 09:22

1. Bà Nguyễn Thị Vân - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty

- Điện thoại: 0915888245

- Email: vanevn69@gmail.com

2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Điện thoại: 0903512319

- Email: phuongthaocpc@gmail.com

3. Ông Lê Kỳ Anh - Thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Điện thoại: 0905676777
- Email : anhleky@gmail.com   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập