Đính chính thông tin trong Biên bàn và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
18/05/2016 14:45
Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa xin đính chính thông tin sai sót do đánh máy khi soạn thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 về danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất bán niên và cả năm 2016 cho Công ty như sau:
1. Nội dung sai sót: Công ty TNHH Ernst Yong Việt nam.
2. Nội dung đính chính: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
File đính kèm: 
1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã điều chỉnh
2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã điều chỉnh

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo đến các cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biết.
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập