Công bố Nghị quyết của HĐQT Công ty về kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
08/03/2017 14:10
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

          I. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ

           
            - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : ngày 24/03/2017.
           
            - Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8h00 ngày
25/04/2017 (thứ Ba).
           
            - Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - Khánh Hòa.

          II. Nội dung chủ yếu của phiên họp ĐHĐCĐ

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016.

4.    Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

5. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.

  7. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

  File Nghị quyết của HĐQT: Tải về

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo cho các cổ đông và các nhà đầu tư được biết.


Anh Khôi
   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập