Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017
13/03/2017 13:45
Ngày 10/03/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP HCM đã có thông báo số 334/TB_CNVSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

      - Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 24/03/2017.

           -  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

           - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

           - Thời gian tổ chức: 8 giờ ngày 25/04/2017

           - Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa  – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

           - Nội dung phiên họp: Thông qua các nội dung

+ Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016.

+ Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban   kiểm soát năm 2017.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

     + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.  

 
Thông báo của Trung tâm Lưu ký: Tải về

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty và các nhà đầu tư được biết.


Anh Khôi

   Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập