Thông tin bất thường
Đính chính thông tin trong Biên bàn và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt
Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
Nghị quyết của HĐQT về thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA SỬA ĐỔI LẦN THỨ 12
CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016
Thông tin ứng cử viên tham gia bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHĐCĐ 2016
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Báo cáo giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 so với năm 2014
Thông báo bổ sung nội dung chương trình Đại hội và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016
Công bố Đơn xin từ nhiệm Ban kiểm soát Công ty
Giải trình về việc thay đổi số liệu kế toán giữa Báo cáo tài chính quý 4/2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
Thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
Nghị quyết của HĐQT về việc tái cấu trúc hoạt động của Công ty CP Thủy điện Sông Chò
Báo cáo UBCKNN về việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Tonkin
CBTT về việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố thông về việc EVNCPC điều chỉnh giá bán điện năm 2015 cho Công ty
|<<    <   
1[2]345678
   >    >>|