Thông tin bất thường
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa công bố Báo cáo tài chính Bán niên soát xét và Giải trình ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong BCTC 6 tháng đầu năm 2015
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ký hợp đồng kiểm toán năm 2015
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014
Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
CBTT Nghị quyết của HĐQT đề xuất mức cổ tức năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
Báo cáo giải trình thay đổi kết quả sản xuất kinh doanh giữa Báo cáo tài chính Quý 4/2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
CBTT về việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 và việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Vinasino
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa giải trình lưu ý của Công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét
Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Halley Sicav
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ký HĐ kiểm toán năm 2014
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013
Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 và thay đổi người được ủy quyền CBTT của Công ty
Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Thông báo việc đăng tài liệu họp ĐHĐCĐ 2014 và thay đổi người đại diện phần vốn của Nhà nước tại Công ty
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8
Công bố các nghị quyết của HĐQT tại kỳ họp HĐQT lần thứ 20
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Halley Sicav - Halley Asian Prosperity
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014
Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 trong tháng 6/2014
|<<    <   
12[3]45678
   >    >>|