Thông tin bất thường
Thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa
Báo cáo giải trình thay đổi kết quả sản xuất kinh doanh giữa Báo cáo quý 4/2013 và Báo cáo tài chính kiểm toán 2013
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014
Thông báo Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
Công bố thông tin chấm dứt hợp tác kinh doanh nhà sách Nha Trang với Fahasa
Thông báo việc điều chỉnh giá mua điện đầu vào năm 2013 của Công ty
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
Báo cáo giải trình ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán trong Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2013
Công bố việc ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính sáu tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt
Báo cáo nội dung giải trình ý kiến lưu ý của kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán
Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2012
Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
Thông báo thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013
Thành lập các tiểu ban của HĐQT Công ty
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013
|<<    <   
123[4]5678
   >    >>|